اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران

3 استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

4 دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر نیتروژن بر صفات زراعی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در شهرستان بندرگز در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. هفت سطح نیتروژن شامل بدون مصرف نیتروژن، 25، 50، 75، 100، 125 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و دو رقم کلزا هایولا401 و آرجی اس003 به صورت فاکتوریل با هم ترکیب شده و 14 تیمار آزمایش را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که کود نیتروژن اثر معنی داری بر روز تا شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، ارتفاع در شروع ساقه دهی، اجزای عملکرد و عملکرد کلزا داشت. مصرف کود نیتروژن تا حد مشخصی باعث افزایش عملکرد شد و سپس عملکرد کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه مربوط به هیبرید هایولا401 و کمترین عملکرد مربوط به رقم آرجی اس003 بود. تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 2245 کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار 25 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 1718 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن کود نیتروژن می تواند باعث افزایش عملکرد دانه شود.

کلیدواژه‌ها