تاثیر مقادیر مختلف کود نینروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت دانشکده کشاورزی واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

2 استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1389 انجام شد. فاکتورهای آزمایش مقادیر مختلف کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، 60 ، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره در کرت های اصلی و چین های برداشتی در دو سطح در کرت های فرعی را شامل می شدند. مقایسه میانگین ها نشان داد که در هر دو چین، بیشترین عملکرد کمی و کیفی با افزایش مقادیرکود نیتروژن بدست آمد. البته کاربرد نیتروژن اثر بیشتری در چین اول در مقایسه با چین دوم داشت. نسبت برگ به ساقه با افزایش کود مصرفی در چین اول کاهش یافت. ولی با افزایش نیتروژن مصرفی این نسبت در چین دوم افزایش یافت. حداکثر کارایی مصرف کود نیتروژن در کاربرد 60 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در چین اول و کمترین آن با مصرف180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در چین دوم بدست آمد. بر اساس این نتایج این گیاه در شرایط اقلیمی اردبیل قادر به تولید دو چین در یک فصل زراعی می باشد. به نظر می رسد که کاربرد 180 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار برای افزایش عملکرد علوفه و صفات کیفی نظیر پروتئین برگ و ساقه، درصد فسفر و کلسیم تحت شرایط مورد بررسی می تواند توصیه شود.

کلیدواژه‌ها