تاثیر سطوح مختلف کود فسفره و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد موسیر (.Allium altissimum Regel)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی شیروان، شیروان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی شیروان، شیروان، ایران

چکیده

چکیده:
موسیر با غده زیرزمینی از نوع پیاز گیاهی است چندساله از خانواده آلیاسه که به صورت خودرو در شیب‌های مختلف و در زیر سایه انداز درختان و درختچه‌ها در باغات رشد می‌کند. با توجه به بهره‌برداری ناپایدار گیاه موسیر از طبیعت و احتمال نابودی آن و به دلیل جواب‌گو نبودن رویشگاه‌های طبیعی به نیاز صنایع غذایی و دارویی، انجام تحقیقات در زمینه‌ی اهلی‌سازی، کاشت و تولید انبوه گونه‌ها یا واریته های این گیاه با ارزش برای جلوگیری از کاهش ذخایر ژنی ضرورت دارد. این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود فسفره و تراکم‌های کاشت بر روی گیاه دارویی و صنعتی موسیر آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی شیروان انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح کود سوپر فسفات (صفر،150،250 و350 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح تراکم (20، 30 و40 بوته در متر‌مربع) بودند. بر اساس نتایج، کاربرد سوپر فسفات باعث افزایش عملکرد تر و خشک پیاز، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و ارتفاع گیاه در مقایسه با تیمار شاهد شدکه اختلاف معنی داری داشت . همچنین افزایش تراکم بوته بطور معنی‌داری عملکرد خشک و تر پیاز، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و ارتفاع گیاه را کاهش داد.
کلمات کلیدی: موسیر، عملکرد، اجزای عملکرد، کود فسفره، تراکم

کلیدواژه‌ها