تاثیر کاربرد هیومیک اسید بر ویژگی‌های زراعی برخی ارقام شبدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی دکتری علوم علف های هرز

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات زراعی برخی ارقام شبدر آزمایشی مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. در این آزمایش3 رقم شبدر شامل برسیم (مصری)، ایرانی هفت چین و کرمانشاهی به‌عنوان فاکتور اول و سه سطح اسید هیومیک شامل شاهد بدون اسید هیومیک، ٥ و ١٠ لیتر در هکتار به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک تک بوته، وزن خشک ریشه و شاخساره تک بوته، ارتفاع، تعداد برگ و قطر ساقه تحت برهمکنش رقم در اسید هیومیک قرار گرفت. در بین دو چین برداشت‌شده 57 درصد بیشترین مقدار ویژگی‌های اندازه‌گیری‌شده از چین اول و 43 درصد آنها از چین دوم بدست آمدند و در بین ارقام مورد آزمایش شبدر هفت چین و کرمانشاهی بیشترین و شبدر برسیم کمترین مقدار ویژگی‌های کمی را ایجاد کردند. همچنین در بین تیمارهای اسید هیومیک، تیمار 10 لیتر در هکتار بیشترین مقادیر را در بین ویژگی‌ها ایجاد کرد. در مجموع ارقام شبدر کرمانشاهی و هفت چین با 10 لیتر در هکتار اسید هیومیک به ترتیب با تولید 3800 و 3410 کیلوگرم در هکتار بالاترین مقدار ماده خشک اندام هوائی و رقم شبدر برسیم با تولید 686 کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار ماده خشک اندام هوائی را ایجاد کردند.

کلیدواژه‌ها