بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

انگور یکی از محصولات مهم باغی در دنیا و ایران به شمار می‌رود و از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار است لذا هدف در این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی ارقام مطرح انگور (Vitis vinifera) در سطح مولکولی با استفاده از نشانگر ISSR بود. به منظور استخراج DNAاز روش تغییر یافته Doyle and Doyle استفاده شد و در گام بعد 12 ژنوتیپ با 12 آغازگر مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه خوشه‌ای با دو نرم‌افزار PopGen32 و SPSS9انجام شد. خوشه‌بندی حاصل با هردو نرم افزار واریته‌ها را در 5 گروه مجزا قرار داد. در تجزیه داده‌ها، درصد پلی‌مورفیسم 49/96 درصد و تعداد لوکوس پلی‌مورف 55 بدست آمدند. ضریب کوفنتیک برای ضریب تشابه جاکارد و نی، 8/0 است که نشان دهنده برازش خوب بین دندروگرام و ماتریس شباهت اصلی است. باندهایی که به طور واضح قابل مشاهده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مجموع 353 باند توسط این نشانگرها تولید شد. اندازه باندها بین 200 تا 3000 جفت باز متغیر بود. در این بین بیشترین تشابه برای واریته‌های 1 (سبز شاه پسند) و 7 (خلیلی بیدانه قوچان) با مقدار 619/0 و کمترین تشابه برای واریته‌های 10(پیر قلی شماره2) و 2 (مال کاشمر) با مقدار 205/0 بود. از آنجا که بیشترین میزان باند توسط آغازگر a (56 باند) مشاهده شد، این آغازگر بهتر از سایر آغازگرها توانست فاصله ژنتیکی واریته‌های مربوط به آغازگر را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها