بررسی اثر سرزنی وروش‌های آبیاری بر میزان عملکرد بذر گیاه گل مغربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

گل مغربی گیاهی است علفی، دوساله متعلق به خانواده گل‌آویز، که گل‌های زرد رنگ این گیاه دوجنس هستند. بذرهای این گیاه حاوی روغن بوده و دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مهم از جمله گامالینولئیک اسید، لینولئیک اسید و اولئیک اسید است. این آزمایش به صورت فاکتوریل با 8 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این تحقیق اثر سرزنی (عدم سرزنی و سرزنی در ارتفاع 20، 30 و 50) و 2 نوع روش آبیاری (نشتی و قطره‌ای) بر صفات زراعی از جمله طول و عرض برگ، فاصله گره، تعداد و طول شاخه گل‌دهنده و در مرحله رسیدگی کامل، وزن بذر در کپسول و در گیاه، وزن هزاردانه، تعداد کپسول در شاخه و در گیاه، وزن تر و خشک اندام های هوایی و میزان روغن استخراجی از بذور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سرزنی، عرض برگ‌ها، فاصله گره‌ها و طول شاخه‌های فرعی کاهش یافت. همچنین در روش آبیاری قطره‌ای، فاصله گره ها، طول شاخه فرعی و تعداد شاخه فرعی افزایش یافت. بیشترین تعداد کپسول در شاخه، تعداد کپسول در گیاه، وزن بذر در گیاه و وزن هزاردانه، درصد روغن بذور در گیاه مربوط به سرزنی 30 سانتی‌متری و آبیاری قطره‌ای بود. نتایج نشاندهنده آن بود که تیمار ترکیبی آبیاری قطره‌ای و سرزنی در ارتفاع 30 سانتیمتر در بیشتر صفات، بهترین تیمار بود. با توجه به این که این تحقیق برای اولین بار انجام شده است، تحقیقات کاملتری در این زمینه مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها