تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امید بخش(MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، نراق، ایران

2 گروه کشاورزی، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

3 گروه کشاورزی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

جو یکی از مهمترین گیاهان خانواده غلات است. این گیاه تحمل نسبتا خوبی نسبت به خشکی و شوری دارد. جهت بررسی تأثیر مقدار بذر و سطوح مصرف نیتروژن بر خصوصیات زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمار مقدار بذر مصرفی در سه سطح (150، 225 و 300 کیلوگرم در هکتار بذر جو) و تیمار سطوح مصرف نیتروژن (صفر، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) بود. صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین، کارایی مصرف نیتروژن، مقدار نیتروژن جذب شده و بازیافت ظاهری نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمار سطوح مصرف نیتروژن و تیمار مقدار بذر مصرفی بر صفات کارایی مصرف نیتروژن و بازیافت ظاهری نیتروژن در سطح آماری یک درصد معنی دار شد. به طوری که با مقایسه میانگین اثرات متقابل بیشترین بازیافت ظاهری نیتروژن مربوط به تیمار تراکم 150 کیلوگرم بذر و 75 کیلوگرم نیتروژن مصرفی در هکتار با میانگین 44/0 درصد و کمترین مقدار آن با میانگین 14/0 درصد مربوط به اثر متقابل مصرف 300 کیلوگرم در هکتار بذر و مصرف 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بود.

کلیدواژه‌ها