تأثیر کود نانو در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کنجد(Sesamum indicum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اثر کود نانو و نیتروژن بر گیاه کنجد آزمایشی در مرکز تحقیقات کهنوج به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود نانو] شاهد (بدون کود)، 1، 2 و 3 در هزار) [و سطوح مختلف کود نیتروژن (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، تعداد کپسول و عملکرد بیولوژیک از تیمار مصرف 150 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن حاصل شد و همچنین کمترین میزان این صفات نیز مربوط به تیمار عدم مصرف کود نیتروژن بود. همچنین برای تیمار کودی نانو صفات تعداد کپسول در بوته و عملکرد بیولوژیک در سطح 3 در هزار بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد، در حالیکه حداکثر ارتفاع در تیمار کودی 2 درهزار بدست آمد. تیمار کودی نیتروژن و نانو توانست میزان وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص بیولوژیک را نسبت به تیمار کودی شاهد افزایش دهد به طوری که بیشترین میزان آنها در تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن و 2 در هزار کود نانو به دست آمد. برای درصد روغن نیز بالاترین میزان میانگین 5/58 درصد بالاتر از تیمار بدون کود نیتروژن بود و بیشترین روغن در تیمار کودی نانو در 2 در هزار آن بدست آمد و حداکثر عملکرد روغن مربوط به تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن و 2 درهزار کود نانو بود و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود.

کلیدواژه‌ها