بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تربت حیدریه .

چکیده

به منظور بررسی درصد و میزان عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) در واکنش به مصرف ورمی‌کمپوست و کود اوره، آزمایشی در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایش بر اساس ترکیبی از سه سطح کاربرد ورمی‌کمپوست (صفر، پنج و 10 تن در هکتار) و پنج سطح کاربرد کود شیمیایی اوره شامل صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد مصرف متداول کود اوره (معادل 200 کیلوگرم در هکتار) تعیین شدند. در هر یک از سطوح کاربرد کود اوره، مصرف کود ورمی‌کمپوست نقش موثری در افزایش معنی‌دار درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم در بذر، برگ و ریشه ختمی داشت. در شرایط عدم مصرف کود اوره، کاربرد 10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست، درصد فسفر دانه را در مقایسه با شاهد (عدم مصرف ورمی‌کمپوست) تا 5/29 درصد افزایش داد. میزان نیتروژن، فسفر و پناسیم در دانه، برگ و ریشه گل ختمی (بر حسب گرم در متر مربع) نیز در نتیجه مصرف ورمی‌کمپوست به طور معنی‌داری افزایش یافت. همچنین نتایج آزمایش حاکی از نقش موثر کاربرد کود اوره در افزایش معنی‌دار درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم در بذر، برگ و ریشه گل ختمی بود. طبق نتایج این آزمایش، بین جذب نیتروژن با فسفر و پتاسیم رابطه مستقیمی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها