تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 - بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. بندرعباس، ایران

3 - بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

4 بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت برخی از عناصر غذایی در مرکبات، آزمایشی گلدانی در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور به اجرا در آمد. فاکتورها شامل فاکتور گونه‌ی مرکبات در دو سطح شامل نارنج (aurantium Citrus) و بکرایی (دورگ طبیعی مرکبات)، و فاکتور محیط کشت در سه سطح (خاک غیرسترون بدون قارچ، خاک سترون بدون قارچ و خاک سترون به همراه قارچ) بود. برای تیمار گیاهان با قارچ میکوریزایی، بذور نارنج و بکرایی در گلدان‌های حاوی زادمایه‌ی G. intraradices کاشته شد. صفات مورد بررسی شامل غلظت فسفر، آهن، روی، مس و منگنز در اندام‌ هوایی بود. نتایج نشان داد که غلظت این عناصر در اندام‌ هوایی نهال‌های نارنج تیمار شده با قارچ میکوریزایی نسبت به شرایط بدون قارچ بیشتر بود و اختلاف معنی‌داری را در سطح پنج درصد آماری نشان داد. در نهال‌های بکرایی تیمار شده با میکوریز نسبت به شرایط بدون میکوریز در خاک سترون، غلظت همه‌ی عناصر در اندام‌ هوایی نهال‌ها بیشتر بود و درمورد همه‌ی عناصر (به جز آهن) اختلاف معنی‌داری در سطح پنج درصد آماری مشاهده شد. در مجموع، نتایج نشان داد که قارچ میکوریزایی G. intraradices باعث افزایش غلظت عناصر غذاییِ فسفر، روی، منگنز، آهن و مس در اندام‌ هوایی نهال‌های نارنج و بکرایی شد.

کلیدواژه‌ها