تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه کشاورزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 کارشناس ارشد دانشگاه دامغان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن آزمایشی به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان دامغان در سال 92-91 انجام شد. ارقام ارزن( باستان و پیشاهنگ ) به عنوان کرت های اصلی، تنش قطع آبیاری( مراحل 55BBCH و 65BBCH و شاهد ) به عنوان کرت های فرعی و سه سطح کود آلی شامل( بدون کود دامی، کود دامی 100 درصد (30 تن در هکتار) و کود کمپوست100 درصد (20 تن در هکتار) ) به عنوان کرت های فرعی فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان قندهای محلول تحت اثرات سه عاملی رقم× قطع آبیاری×کوددهی در رقم پیشاهنگ با میزان کوددهی شاهد با قطع آبیاری در مرحله 55BBCH برابر 62/13 درصد بود. حداکثر میزان فیبر تحت اثرات سه عاملی مربوط به رقم باستان با کود دامی 100 درصد و شاهد برابر با 44/55 درصد به دست آمد. بیشترین میزان درصد پروتئین تحت اثر متقابل رقم× قطع آبیاری در رقم پیشاهنگ با قطع آبیاری در مرحله 65BBCH بدست آمد. حداکثر درصد خاکستر نیز مربوط به رقم باستان با 1648/8 درصد بود.با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت هر دو رقم باستان و پیشاهنگ دارای عملکرد مناسب علوفه هستند و با توجه به کوتاه بودن دوره رشد این ارقام می‌توان آنها را به عنوان کشت دوم برای تولید علوفه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها