غربالگری برای مقاومت به شوری از طریق ارزیابی سطوح یونی و محتوای مواد غذایی در اکوتیپ های یونجه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، اصفهان ،ایران

چکیده

به منظور غربالگری مقاومت به شوری اکوتیپ های یونجه ایرانی آزمایشی بر پایه سطوح یونی و محتوای مواد غذایی در دانشگاه پوترای مالزی طی سال های 2008-2010 میلادی انجام شد. پنج اکوتیپ ایرانی شامل رهنانی، قارقولق، شورکات، بمی و نیک شهری در قالب طرح کرت های خرد شده با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت، به طوری که پنج اکوتیپ به عنوان کرت های اصلی و سطوح شوری شامل 6، 12 و 18 دسی زیمنس بر متر به عنوان پلات های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که محتوای عناصر( سدیم و کلر) و سطوح یونی (نیتروژن و پتاسیم) به طور معنی داری به‌وسیله شوری تحت تاثیر قرار گرفت. تنش شوری بر غلظت یون های سدیم، کلر، نیتروژن و پتاسیم تاثیر گذاشت، اما غلظت فسفر تحت تاثیر سطوح شوری قرار نگرفت. غلظت فسفر در بین اکوتیپ های تحت تاثیر شوری اختلاف معنی داری نداشت؛ اما غلظت سدیم، کلر، نیتروژن و پتاسیم به‌طور معنی داری بین اکوتیپ های تحت تاثیر شوری متفاوت بود. چنین نتیجه گیری شد که اکوتیپ قارقولق تحت تنش شوری کمترین میزان یون های سدیم و کلر را در خود تجمع داده و همچنین اکوتیپ مذکور بیشترین سطح از مواد غذایی را جذب کرده است، لذا اکوتیپ قارقولوق دارای بیشترین تحمل به شوری در بین اکوتیپ ها می باشد.

کلیدواژه‌ها