بررسی تغییرات درصد پروتئین و اسید آمینه‌های لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد تهران

2 دانشگاه شاهد

چکیده

گزینش و انتخاب ارقامی که دارای عملکرد تولیدی و کیفیت تغذیه‌ای بالایی باشند، برای زراعت سیب زمینی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. از این رو آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی 15 رقم و 5 ژنوتیپ سیب‌زمینی (آگریا، اسپریت، آئوزونیا، گرانولا، استیما، بورن، آگاتا، پالتیکا، سانتانا،کوزیما، فیانا، مورن، ساتینا، کندور، ساوالان، 2-397082، 397097-2، 396124، 39704515 و6-396156) در مزرعه آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 1390 اجرا شد. نتایج نشان داد که در بین ارقام و ژنوتیپ‌های سیب زمینی از نظر صفات مورد بررسی شامل، ارتفاع گیاه، تعداد کل غده، عملکرد غده ، عملکرد پروتئین و عملکرد اسیدهای آمینه لیزین و متیونین، اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. رقم ساوالان و ژنوتیپ‌های 396124 و 39704515 بیشترین میزان عملکرد غده را تولید کردند. از نظر عملکرد پروتئین ارقام آئوزونیا، کوزیما، فیانا، مورن و ژنوتیپ 2-397082، از نظر عملکرد اسید آمینه لیزین ژنوتیپ 2-397082 و از نظر عملکرد اسید آمینه متیونین رقم کوزیما بالاترین میزان را به خود اختصاص دادند. در تجزیه خوشه‌ای، ارقام و ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد پروتئین، غده و اسید آمینه‌های لیزین و متیونین به سه گروه تقسیم‌بندی شدند. در این تقسیم‌بندی، اکثر ارقام و ژنوتیپ‌های دارای طول دوره رویشی طولانی‌، میانگین صفات کمی و کیفی مطلوب، بالاتری‌ را نیز داشتند. به طور کلی ارقام ساوالان، کوزیما، فیانا، مورن، آئوزنیا و ژنوتیپ‌های 2-397097 و 39704515 به عنوان ارقام و ژنوتیپ برتر از نظر صفات مورد بررسی برای منطقه مورد نظر و شرایط آب و هوایی مشابه انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها