بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم در کشت زمستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیاربخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی -کرمان ،ایران

چکیده

کم آبی مهمترین مشکل کشاورزی منطقه بوده و کاشت ذرت تابستانه (کشت دوم) با مصرف بالای آب همراه می‌باشد. به منظور بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و هیبرید جهت کشت زمستانه ذرت دانه‌ای در مزرعه تحقیقات ارزوئیه آزمایشی طی دو سال پیاپی 1388و 1389 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. در این تحقیق تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در 4 سطح (14 بهمن، 28 بهمن، 12 اسفند، 26 اسفند) و رقم به عنوان عامل فرعی در 4 سطح (تری‌وی‌کراس 600، تری‌وی‌کراس 647، سینگل‌کراس 704 و سینگل‌کراس 720) انتخاب گردید. بر اساس نتایج حاصله بین تاریخ‌های مختلف کاشت از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد دانه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، هر چند تاریخ کاشت 26 اسفند از بیشترین ارتفاع بوته و قطر بلال برخوردار بود. بین هیبریدهای مورد بررسی سینگل کراس 720 با عملکرد دانه 48/10 تن در هکتار نسبت به سایر هیبریدها برتری داشت که این برتری در مقایسه با سینگل کراس 704 (رقم شاهد آزمایش) به میزان 02/2 تن در هکتار بود. هیبرید مذکور از لحاظ تعداد ردیف دانه در بلال و قطر بلال بر سایر هیبریدها نیز برتری معنی‌داری داشت. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی می‌توان گفت کاشت ذرت زمستانه در محدوده تاریخ‌های کاشت 14 بهمن تا 26 اسفند در منطقه امکان پذیر بوده ولی مناسبترین تاریخ کاشت نیمه دوم اسفند می‌‎باشد. همچنین هیبرید سینگل کراس 720 از گروه دیررس می‌تواند بعنوان یک رقم جدید در منطقه فوق معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها