تأثیر منابع کودی مختلف بر رشد و عملکرد علوفه‌ی یونجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر سازمان تحقیقات، توسعه و کیفیت سازمان اتکا

چکیده

تغذیه بهینه‌ی گیاه، نقش مهمی در بهبود رشد و عملکرد آن و افزایش کارآیی استفاده از نهاده‌ها دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر منابع کودی مختلف، شامل کود بیولوژیک محتوی مایه تلقیح باکتری ریزوبیوم ملیلوتی، عصاره جلبک دریایی، کود محتوی عناصر کم‌مصرف و کود اوره، بر رشد و عملکرد علوفه‌ی یونجه، طی سال 1394 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ی مجتمع کشاورزی و دامپروری ورامین به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که کاربرد برگی کود اوره و کاربرد خاکی کود بیولوژیک تأثیر معنی‌دار بر رشد و عملکرد علوفه‌ی یونجه نداشت. این در حالیست که محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی و کود مولتی‌میل، به ترتیب موجب افزایش 7/12 و 7/24 درصدی عملکرد علوفه‌ی خشک یونجه نسبت به تیمار شاهد گردید. علاوه‌براین، تأثیر محلول‌پاشی کود مولتی‌میل بر عملکرد علوفه‌ی یونجه بیشتر از عصاره جلبک بود، به‌طوری‌که افزایش عملکرد ناشی از محلول‌پاشی کود مولتی‌میل، 12 درصد بیشتر از افزایش عملکرد ناشی از محلول‌پاشی عصاره جلبک بود. بنابراین، نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی و کود محتوی عناصر کم‌مصرف می‌تواند با بهبود مؤلفه‌های رشدی یونجه و تولید ماده خشک بیشتر به ازای هر واحد از نهاده‌های مصرفی، موجب افزایش عملکرد و کارآیی استفاده از منابع در این گیاه ارزشمند شود.

کلیدواژه‌ها