بررسی کارآیی علف‏کش آتلانتیس واختلاط آن با دوپلسان سوپر و برومایسید‏‏ ام آ در کنترل علف‏های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو فارغ التحصیل

چکیده

به منظور بررسی کارآیی علف‏کش دو منظوره آتلانتیس و اختلاط آن با برخی علف‏کش‏ها در کنترل علف‏های‏ هرز گندم، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل ‏تصادفی با هشت تیمار و چهار ‏تکرار در شهرستان دزفول در سال‏ زراعی 1391-1390 اجرا گردید. تیمارها شامل، کاربرد پس‏رویشی علف‏کش آتلانتیس در دو میزان 1 و 5/1 لیتر در هکتار، مخلوط علف‏کش‌ آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر در‏ هکتار+برومایسیدام آ در دو میزان 5/0 و 1 لیتر در هکتار، مخلوط علف‏کش‌های آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر در هکتار+دوپلسان سوپر در دو میزان 1 و 2 لیتر در هکتار و شاهد کنترل کامل و عدم کنترل بودند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان کنترل علف‌های هرز پهن برگ پیچک و شبدر به ترتیب به میزان 95 و 89 درصد متعلق به تیمار اختلاط آتلانتیس به میزان 5/1+دوپلسان سوپر به میزان 2 لیتر در هکتار و پس از آن اختلاط آتلانتیس به میزان 5/1+برومایسید ام آ به میزان 1 لیتر در هکتار بود. در کنترل علف‌های ‏هرز باریک ‏برگ، آتلانتیس 5/1 لیتر در هکتار برترین تیمار بود. بیشترین عملکرد دانه معادل 3/6075 کیلوگرم در هکتار از اختلاط آتلانتیس 5/1+دوپلسان سوپر 2 لیتر در هکتار به دست آمد که با شاهد وجین کامل در یک گروه آماری قرار گرفت. بر این اساس نتایج این تحقیق در صورت غالب بودن علف‏های‏ هرز پهن ‏برگ از اختلاط علف‏ کش‏‏های آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر با دوپلسان سوپر به میزان 2 لیتر در هکتار و در صورت غالبیت باریک‏ برگ‏ها کاربرد آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر در هکتار توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها