ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. وHalostachys caspica (Pall.) C. A. Meyer در مراحل مختلف فنولوژی (مطالعه موردی: مراتع شمال غرب استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan 49138–15739, Iran

2 استاد گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان

چکیده

این تحقیق، به منظور تعیین ارزش غذایی گونه های Halocnemum strobilaceum و Halostachys caspica و مطالعه اثرات مراحل مختلف فنولوژیک (رشد رویشی، گلدهی، بذر دهی) بر میزان ترکیبات شیمیایی این دو گونه انجام گرفت. نتایج نشان داد پروتئین خام، ADF، NDF، DDM، میزان خاکستر، EE، ME، DMI، RFV، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر، مس، روی، آهن و منگنز در مراحل مختلف رشد تفاوت معنی داری با هم داشت (05/0P<). با افزایش رشد، مقدار ADF و NDF افزایش و مقدار پروتئین خام، DDM، DMI، انرژی متابولیسمی و RFV در هر دو گونه به طور معنی داری کاهش یافت(05/0P<). نتایج نشان داد که در هر سه مرحله فنولوژیکی کیفیت علوفه گونه H. caspica همواره بهتر از گونه H. strobilaceum بود (RFV: H. caspica> H. strobilaceum). همچنین نتایج نشان داد که میزان سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، مس، آهن، منگنز این گونه ها در مراحل مختلف رشد، بیشتر از حد بحرانی برای نشخوارکنندگان بود اما میزان فسفر و روی آنها کمتر از حد بحرانی بود. به طورکلی عناصر معدنی دو گونه، نیاز دام به همه عناصر به جز دو عنصر فسفر و روی را تأمین می کنند.

کلیدواژه‌ها