اثرات ورمی کمپوست و کود نانوکلات بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت شرایط بدون آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت/دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات/دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

به منظور مطالعه تأثیرات ورمی کمپوست و کود نانوکلات مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی در سال زراعی 1393، آزمایشی بصوت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در استخربیجار از توابع شهرستان آستانه اشرفیه اجرا شد. عامل اصلی ورمی کمپوست (0، 6 و 12 تن در هکتار) و عامل فرعی محلول پاشی کود نانو کلات (شاهد، آهن، روی و آهن+روی) بود. نتایج آزمایش نشان داد که، بین سطوح ورمی کمپوست اختلاف معنی داری در صفات وزن دانه در بوته و وزن صد دانه وجود دارد. بیشترین وزن دانه در بوته برای سطح 6 تن در هکتار ورمی کمپوست و در وزن صد دانه برای 12 تن در هکتار مشاهده شد. بین سطوح کود نانو کلات در صفات تعداد غلاف در بوته، عملکرد غلاف، عملکرد دانه، طول دانه و وزن صد دانه اختلاف معنی داری مشاهده گردید. بیشترین عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته در سطح ترکیب نانو کلات آهن و روی و عملکرد غلاف و وزن صد دانه در سطح ترکیب نانو کلات آهن و روی و نانو کلات آهن مشاهده شد. بنابراین تیمار ورمی کمپوست تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت در صورتی که بر وزن دانه در بوته و وزن صد دانه موثر بود اما محلول پاشی ترکیب نانو کلات آهن و روی بعنوان مدیریت کودی مناسب برای پرورش بادام زمینی تحت شرایط این منطقه توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها