بررسی رگرسیونی صفات موثر بر عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید(Sorghum bicolor L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و سولفات روی در شرایط آب و هوایی منطقه دهلران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

2 عضو هیات علمی واحد ایلام

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

به منظور بررسی صفات تعیین کننده عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه ای تحت شرایط اعمال سطوح مختلف نیتروژن و سولفات روی آزمایشی در تابستان سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی شهرستان دهلران به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت. فاکتور اول شامل 3 سطح نیتروژن در هکتار به ترتیب 0، 100 و 200 کیلوگرم از منبع اوره که در کرت های اصلی قرار گرفته و فاکتور دوم شامل 4 سطح سولفات روی به ترتیب 0، 20، 40 و 60 کیلوگرم در هکتار، در کرت های فرعی اجرا شدند. اثر نیتروژن و سولفات روی به جز بر تعداد برگ بر همه صفات مورد بررسی معنی دار بود. تجزیه داده ها بر اساس رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که 88 درصد از تغییرات عملکرد علوفه خشک سورگوم توسط صفات وزن خشک برگ، ارتفاع بوته، تعداد برگ بوته، تعداد پنجه هر بوته، قطر ساقه، شاخص سطح برگ و ماده خشک قابل هضم برگ و ساقه تبیین گردید. نتایج رگرسیون گام به گام نشان از تاثیر قابل ملاحظه صفات وزن خشک برگ(60٪)، تعداد پنجه در بوته(22٪) و قطر ساقه (21٪) در توجیه عملکرد علوفه سورگوم بود، به گونه ای که این سه صفت در مجموع 85 درصد از واریانس عملکرد علوفه خشک را توجیه کردند. نتایج این تحقیق نشان داد برای تولید مقدار مناسب علوفه، مدیریت کود های مختلف باید به گونه ای باشد که صفات وزن خشک برگ، تعداد پنجه در بوته و قطر ساقه در سطح مناسبی حفظ شوند.

کلیدواژه‌ها