ارزیابی عملکرد و کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays .L) در تاریخ و تراکم های مختلف کاشت لاین های والدینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق/موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

2 استادیار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و تراکم متفاوت بوته والد مادری B73 بر عملکرد و کیفیت بذر هیبرید ذرت رقم KSC704 آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده در دو سال 1391 و 1392 در کرج اجرا شد. عامل تاریخ کشت در سه سطح و تراکم بوته والد مادری در پنج سطح انتخاب گردید. پس از برداشت بذر هیبرید، عملکرد و اجزاء آن و نیز شاخص‌های مربوط کیفیت بذر شامل جوانه‌زنی استاندارد و استقرار بذر در مزرعه ارزیابی شد. نتایج حاکی از معنی‌دار بودن اثر تاریخ کاشت و تراکم در اکثر صفات مورد مطالعه در هر دو سال بود. بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت زود و تراکم کشت بالاتر از 50 هزار بوته در هکتار به دست آمد. میانگین عملکرد در سال اول (6130 کیلوگرم) نسبت به سال دوم (4990 کیلوگرم) بیشتر بوده است. بالاترین درصد جوانه‌زنی استاندارد (5/99 درصد) بذرهای تولید شده در کشت تأخیری و تراکم 40 هزار بوته در هکتار با مشاهده شد. به جز صفت متوسط زمان ظهور در مزرعه، به علت وقوع تنش گرمایی در سال دوم، میانگین جوانه‌زنی استاندارد، درصد ظهور در مزرعه و وزن خشک گیاهچه تولید شده در سال اول نسبت به سال دوم بالاتر بود. این تحقیق نشان داد برای جلوگیری از اثر مخرب تنش‌های محیطی به خصوص تنش گرمایی در مرحله نمو دانه و حصول بذر با کیفیت جوانه‌زنی و سبز شدن بذربالاتردر منطقه کرج، تاریخ کشت اواسط خرداد و نیز برای کاهش تنش‌های زراعی، تراکم بوته حدود 50 هزار بوته در هکتار قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها