تاثیر تراکم بوته بر کارایی مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان در شمال خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 سایر

چکیده

تراکم گیاهی یکی از عوامل مهم در دستیابی گیاهان به میزان نور دریافتی است.به این منظورآزمایشی در سال 1393-1392 بر روی دو رقم آفتابگردان در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان، در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول واقع در منطقه سنجر اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تراکم در چهار سطح(5/4، 5/5، 5/6 و5/7 بوته در متر مربع) و ارقام آفتابگردان شامل قرمز شاهرودی و دم سفید درشت به عنوان فاکتورهای آزمایشی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر تراکم بر روی صفات شاخص سطح برگ، راندمان مصرف نور، عملکرد دانه، ضریب استهلاک نور و درصد جذب نور معنی دار شد. بیشترین میزان شاخص سطح برگ و کارایی مصرف نور به ترتیب با میانگین24/4 و92/1(Mj/m2/S) در رقم قرمز شاهرودی و بالاترین ضریب استهلاک نور و درصد جذب نور به ترتیب به میزان 137/0 و 4/43 درصد در رقم دم سفید درشت بدست آمد. با افزایش تراکم در هر دو رقم کارایی مصرف نور افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه در رقم دم سفید درشت و تراکم 5/6 بوته در مترمربع با مقدار 9/5249 کیلوگرم بر هکتار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها