ﺗﺄثیر روش های خاک ورزی بر جمعیت علف های هرز در سه رقم گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شناسایی و مبارزه با علف هرز، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شناسایی و مبارزه با علف هرز، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

چکیده

به منظور بررسی روشهای مختلف خاک ورزی بر پویایی جمعیت علفهای هرز در سه رقم گندم این آزمایش در سال زراعی 93-92 در منطقه خان خمیس دشت سیاخ شهرستان شیراز استان فارس به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد .فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از سامانه های خاک ورزی شامل خاک ورزی متداول(شخم، دیسک،لولر)، کم خاک ورزی(استفاده از دستگاه خاک ورز مرکب) و بی خاک ورزی(استفاده از دستگاه کشت مستقیم بذر) به عنوان کرت اصلی و سه رقم گندم شامل رقم های پیشتاز، چمران، شیرودی به عنوان کرت های فرعی بودند. نتایج آزمایش نشان دادند اثر سامانه های خاک ورزی و برهمکنش سامانه خاک ورزی و نوع رقم بر تراکم علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در مراحل مختلف در مزرعه گندم معنی دار بود در حالی که اثر رقم بر تراکم علفهای هرز باریک برگ در تمام مراحل و علفهای هرز پهن برگ در مرحله پنجه زنی معنی دارنبود و همچنین اثر سامانه های خاک ورزی بر وزن خشک علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ معنی دار بود و به طور کلی بیش ترین وزن خشک علفهای هرز را علفهای هرز پهن برگ در سامانه بی خاک ورزی تشکیل داده بودند.

کلیدواژه‌ها