بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی و جذب عناصر غذایی سه رقم سیب (رد دلیشز، گلدن دلیشز و استارکینگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

2 استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر قارچ میکوریزا آربسکولار بر صفات رویشی و جذب عناصر غذایی در دانهال‌های سه رقم سیب، به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در هشت تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح میکوریزا (صفر، 70، 100 و 120 گرم در هر گلدان) و سه رقم سیب ("رد دلیشز"، "گلدن دلیشز" و "استارکینگ") بود. صفات مورد بررسی شامل سطح برگ، تعداد برگ، ارتفاع و قطر نهال، وزن تر و خشک برگ، کلروفیل a و b، غلظت و جذب عناصر فسفر، ازت، روی و مس بود. بر اساس نتایج به دست آمده، کاربرد میکوریزا آربسکولار در محیط رشد دانهال‌های سیب، منجر به افزایش معنی‌دار ارتفاع دانهال‌ها، قطر ساقه، سطح برگ، تعداد برگ و همچنین میزان کلروفیل a و b نسبت به شاهد شد. تلقیح با قارچ میکوریزا در غلظت نیتروژن برگ تاثیر معنی‌دار نشان نداد و منجر به کاهش فسفر در نهال-های سیب شد، اما جذب نیتروژن و فسفر در برگ نمونه‌های تیمار شده نسبت به شاهد افزایش یافت. با کاربرد قارچ میکوریزا، محتوای آهن و روی برگ‌ها کاهش یافت. بالاترین میزان جذب آهن و روی در رقم "رد دلیشز" تیمار شده با 70 گرم میکوریزا در هر گلدان به دست آمد. بر اساس نتایج حاصله به نظر می‌رسد که کاربرد 70 گرم میکوریزا در هر گلدان تاثیر بیشتری بر رشد دانهال‌های هر سه رقم سیب داشته است. بنابراین در مورد دانهال‌های سیب این مقدار توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها