ارزیابی سازگاری 50 رقم انگور روسی در ایران به روش بای پلات ژنوتیپ در محیط (GGE Biplot)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان

2 عضو هیئت علمی دانشیار پژوهشی

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی سازگاری 50 رقم انگور معرفی شده از کشور روسیه از سال‌ 1387 تا 1392 در منطقه ارومیه و قزوین انجام گرفت. طرح آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود. سه همگروه برتر انگور رقم بیدانه سفید در هر دو منطقه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. سیستم تربیت مورد استفاده در هر دو منطقه کوردن یک طبقه دو طرفه با فاصله کاشت5/3×2 متر و تعداد بوته در هر واحد آزمایشی دو اصله بود. صفات مورد بررسی شامل عملکرد در هر بوته، طول و عرض حبه، مجموع مواد جامد محلول آب میوه (TSS)، pH آب میوه، میزان اسید قابل تیتراسیون (TA) و مدت زمان رسیدن محصول بودند. تجزیه واریانس مرکب و تحلیل سازگاری بر اساس نمودار GGE Biplot به روش مقیاس گذاری محیط محور تجزیه به مؤلفه‌های اصلی انجام گرفت. جهت انجام محاسبات از نرم افزار رایانه‌ایGenStat نسخه 12 استفاده شد. بر اساس نتایج، اثر رقم، محیط و اثرهای متقابل تمام صفات مورد بررسی در تجزیه واریانس مرکب معنی‌دار بود (p≤0.01). در منطقه قزوین رقم Zenbil 13-366 و Ljana نسبت به سایر ارقام برتر بوده و سازگاری بالایی را بر اساس اجزاء عملکرد با این منطقه داشتند. در منطقه ارومیه نیز رقم شماره Ruski Ramphi بالاترین سازگاری را داشت. ارقام Yoski biser، Bobili magaracha و Ramphi Izdangareh از نظر سازگاری اجزاء عملکرد در دو منطقه نامناسب‌ترین وضعیت را داشتند.

کلیدواژه‌ها