بررسی روابط مرفومتریک برخی گونه های جنس Rosa( Rosaceae) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

آنالیزهای چند ‌متغیره روی صفات ریختی گونه‌های جنس Rosa L. در ایران انجام شد. در مجموع، 12صفت کمی و کیفی ریختی روی گونه های بررسی شد. بررسی‌های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد و از روشهای مختلفی در بررسیهای آماری چند متغیره شامل تجزیه خوشه ای (Ward) و رسته بندی (PCA) استفاده شد .با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات ریختی و صفات افتراقی به دست آمده در تجزیه به مولفه‌های اصلی دو مؤلفه معرفی شدند که در مؤلفه اول، ارتفاع گیاه و سایز و نوع خار، صفات دارای ضریب بالا و مثبت بود. گروهبندی حاصل از تجزیه خوشهای با نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی تأیید شد و تنوع موجود در صفات مطالعه شده به خوبی گونهها را بر اساس شباهت و تفاوت‌ها از یکدیگر تفکیک نموده است و این صفات ریختی ذکر شده می‌تواند ‌‌در شناسایی و طبقه‌بندی گونه‌های مختلف این جنس کاربرد سیستماتیکی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها