تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی-دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت

چکیده

مواد آلی یکی از منابع مفید برای بهبود کیفیت خاک های زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان است. به منظور ارزیابی تأثیر کودهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی تحت تنش آبی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تنش آبی در سه حالت (بدون تنش، تنش درمرحله رشد رویشی و رشد زایشی) و عامل فرعی کودهای مختلف در شش سطح (شاهد، کود دامی، زباله شهری، ورمی‌کمپوست، آزوکمپوست و اوره) بودند. نتایج بیانگر وجود تأثیر کاملاً معنی‌دار تنش آبی و کودها بر صفات ارتفاع بوته، عملکرد های دانه و بیولوژیک،تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله بود. در مجموع نتایج نشان داد که این رقم جو در مرحله رشد زایشی حساسیت بیشتری نسبت به تنش آبی داشت و ورمی کمپوست و آزوکمپوست نقش بیشتری در مقاومت گیاه به تنش داشتند.{چکیده تغییر یافته}

کلیدواژه‌ها