تأثیر سالیسیلیک اسید و کود زیستی فسفاته بارور2 بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملکان، ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی ، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

رازیانه یک گیاه دارویی است که طبع گرم و خشکی دارد. در طب سنتی ایران، از آن به گیاه ضد بلغم و صفرا یاد می‌شود. در این مطالعه، به منظور بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید و کود زیستی فسفات بارور 2 بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی، عملکرد و اسانس رازیانه، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان واقع در جنوب‌غربی استان آذربایجان شرقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392 اجرا شد. فاکتورها شامل سه غلظت سالیسیلیک اسید (عدم مصرف، کاربرد 30 و 60 میلی مول) و کود زیستی فسفات بارور 2 (کاربرد و عدم کاربرد) بودند. نتایج نشان داد که محلول پاشی با سالیسیلیک اسید و کاربرد کود زیستی فسفات بارور 2 بر صفات ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکردهای دانه و اسانس و شاخص برداشت تأثیر معنی‌داری داشت. بالاترین تعداد دانه در بوته (2274 عدد)، ارتفاع بوته (6/63 سانتیمتر)، درصد اسانس (24/3 درصد) و عملکرد اسانس (96/0 گرم در بوته) در حالت کاربرد 60 میلی مول سالیسیلیک اسید به دست آمد. همچنین بالاترین عملکرد دانه (6/3215 کیلوگرم در هکتار)، تعداد دانه در بوته (2215 عدد)، ارتفاع بوته (18/63 سانتیمتر) و عملکرد اسانس (85/0 گرم در بوته) در حالت کاربرد کود زیستی فسفات بارور 2 به دست آمد. نتیجه گیری می گردد کاربرد سالیسیلیک اسید و کود زیستی فسفاته بارور2 به دلیل بهبود برخی صفات مانند عملکرد دانه، اسانس و تعداد دانه در بوته می‌تواند برای سودمندی تولید رازیانه موثر باشد.

کلیدواژه‌ها