بررسی امکان جایگزینی کود زیستی بارور-۲ با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس(Lens culinaris)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی) بارور-۲( و امکان جایگزینی آن با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال ۱۳۹۳ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل کود زیستی (کاربرد بارور-۲و عدم آن) در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ درصد کود فسفره توصیه شده بر اساس آزمون خاک معادل ۷۵ کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد کاربرد هر دو سطح کود شیمیایی فسفره ۵۰ و ۱۰۰درصد کود فسفره افزایش معنا‌دار و مشابهی را در عملکرد دانه موجب شد و این صفت را در مقایسه با عدم مصرف کود فسفره به ترتیب به میزان ۳۴ و ۱/۳۳ درصد افزایش داد. سطح ۵۰ درصد کود فسفره از طریق افزایش تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه موجب افزایش عملکرد دانه عدس گردید کاربرد کود زیستی افزایش معنا‌داری را در عملکرد دانه عدس موجب شد. کاربرد کود زیستی فسفره بارور-۲ عملکرد دانه عدس را در مقایسه با عدم مصرف کود زیستی به میزان ۲/۱۸ درصد افزایش داد. افزایش در عملکرد دانه تحت تاثیر کاربرد کود زیستی تنها ناشی از افزایش دانه در بوته بوده و وزن صد دانه عدس تحت تاثیر کاربرد کود زیستی قرار نگرفت. با توجه به نتایج این بررسی، می‌توان گفت کاربرد ۵۰ درصد کود فسفره‌ی پیشنهادی همراه با کاربرد کود فسفره‌ی بارور-۲ جهت افزایش مطلوب عملکرد دانه‌ی عدس در منطقه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها