پاسخ ریشه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به غلظت، زمان و نحوه ی مصرف عصاره ی جلبک دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

به منظور بررسی پاسخ ریشه گلرنگ به غلظت،زمان و نحوه مصرف عصاره جلبک دریایی،در سال 1393 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.عوامل آزمایش شامل غلظت های مصرف عصاره جلبک دریایی در چهار سطح ، مراحل مصرف عصاره جلبک دریایی در دو سطح و نحوه مصرف عصاره جلبک دریایی در دو سطح بودند. نتایج نشان داد که غلظت مصرف عصاره جلبک دریایی بر صفات حجم ریشه،سطح ریشه،نسبت اندام هوایی به ریشه،ارتفاع بوته،قطر ساقه، تعداد غوزه در بوته و عملکرد بیولوژیک غوزه فرعی اثر بسیار معنی داری داشت. مراحل مصرف عصاره جلبک دریایی نیز حجم ریشه، سطح ریشه، نسبت اندام هوایی به ریشه،ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک غوزه فرعی را در سطح آماری یک درصد و تعداد غوزه در بوته را در سطح آماری پنج درصد تحت تأثیر قرار داد ولی اثر معنی داری بر قطر ساقه نداشت. همچنین نحوه مصرف عصاره جلبک دریایی توانست بر صفات حجم ریشه، سطح ریشه، قطر ساقه و عملکرد بیولوژیک غوزه فرعی در سطح آماری یک درصد و بر صفات نسبت اندام هوایی به ریشه و ارتفاع بوته در سطح آماری پنج درصد مؤثر واقع شود ولی اثر معنی داری بر صفت تعداد غوزه در بوته نداشت. نتایج نشان داد که بیشترین حجم و سطح ریشه به ترتیب با میانگین های 56 سانتی متر مکعب و 18176 سانتی متر مربع از تیمار مصرف دو لیتر در هکتار عصاره جلبک دریایی در مرحله رشد رویشی گیاه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها