تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان

4 کشت و صنعت زرین خوشه اراک

5 دانشگاه آزاد واحد اراک

چکیده

علف‌های هرز یکی از مشکلات اصلی اکثر زیست بوم‌های زراعی از جمله سیب‌زمینی به شمار می‌روند. به منظور بررسی تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر میزان آلودگی مزارع سیب‌زمینی به علف‌های هرز و عملکرد غده، آزمایشی در سال‌های 92-1391 در مزرعه‌ی تحقیقاتی شهرک علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام شد. آزمایش به‌صورت کرت های خرد شده با دو فاکتور کولتیواسیون در سه سطح بدون کولتیواتور، یک‌بار کولتیواتور (یک هفته پس از سبز شدن کامل)و دو بار کولتیواتور(یک هفته و چهار هفته پس از سبز شدن کامل) به عنوان کرت اصلی و زمان مصرف نیتروژن (اوره به میزان 300 کیلوگرم در هکتار) به صورت یک‌بار مصرف در ابتدای فصل، مصرف به صورت دوبار تقسیط و یک‌بار مصرف در انتهای فصل به عنوان کرت فرعی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمار کاربرد کولتیواتور به همراه مصرف نیتروژن تاثیر معنی‌داری بر عملکرد غده و تراکم علف‌های هرز داشت، به‌طوری که انجام یک‌بار کولتیواسیون و مصرف نیتروژن (300 کیلو گرم در هکتار اوره) در ابتدای فصل توانست منجر به کاهش %35/44 تراکم علف‌های هرز و افزایش عملکرد غده‌ی سیب‌زمینی به میزان %21/15 گردد و به مدیریت غیر شیمیایی علف‌های هرز در کشاورزی پایدار کمک نماید.

کلیدواژه‌ها