بررسی تغییرات میزان بیوماس گونه های Bromus tomentellus و Festuca ovina (مطالعه موردی: مناطق کوهستانی الموت قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار پژوهشی، بخش جنگل و مرتع ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

بدون شناخت خصوصیات تولیدی گیاهان و مقدار مصرف علوفه یک مرتع در طول دوره چرا، برنامه‏ریزی و مدیریت صحیح مرتع و دام مقدور نمی‏باشد. لذا به منظور میزان تغییرات تولید و مصرف دو گونه‌ گندمی مهم در مراتع نیمه استپی بادامستان زنجان بررسی شد. این تحقیق در 4 سال انجام گرفت و هر ساله پایه های یکسان در داخل قرق و پایه های یکسان در خارج قرق از گونه های Festuca ovina و Bromus tomentellus به منظور بررسی تغییرات تولید و مصرف انتخاب شد. در هر ماه از فصل چرا، تولید و مصرف علوفه تعداد 5 پایه از هر یک از گونه های مورد بررسی برداشت و به تفکیک در پاکت‌های جداگانه به آزمایشگاه منتقل و پس از خشک شدن در هوای آزاد، اختلاف وزن علوفه خشک در داخل و خارج قرق، مبنای محاسبات علوفه تولید شده و مصرف شده در سایت قرار گرفت. داده‌های حاصل از سال 1386 تا سال 1389 مورد تجزیه واریانس مرکب در قالب طرح کاملا تصادفی قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس گونه‌های مورد مطالعه نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح 1 و 5 درصد در بین سال‌ها و ماه‌های آماربرداری از نظر میزان علوفه تولیدی وجود دارد و از نظر میزان مصرف گونه‌ها هم به غیر از اثر متقابل ماه در سال برای 2 گونه اثرات سال و ماه معنی دار است. درصد مصرف گونه‌ها نسبت به هم و زمان اوج مصرف گونه‌ها در بین ماه‌های مورد بهره‌برداری شبیه به هم بود.

کلیدواژه‌ها