تأثیر الگوی کشت بر برخی صفات رشد، عملکرد دانه‌ و روغن سه رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هنرآموز

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد یار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیده
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سامیان اردبیل انجام شد. فاکتور اول، ارقام کلزا (Brassica napus L.) در سه سطح (هایولا 308، هایولا401 و آر.جی.اس. 003)، فاکتور دوم فاصله ردیف‌ها در سه سطح (20، 30 و 40 سانتی‌متر) و فاکتور سوم فاصله بوته‌ها روی ردیف در دو سطح (5 و 10 سانتی‌متر) بود. نتایج نشان داد صفات دوره‌های رویشی و زایشی، کل دوره رشد و نمو، تعداد غلاف در بوته، تحت اثر اصلی رقم و صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن تحت اثر اصلی رقم و فاصله ردیف معنی‌دار شدند. همچنین برهمکنش رقم × فاصله ردیف × فاصله بوته تمامی صفات به غیر از عملکرد روغن معنی‌دار بود. کلزای بهاره رقم هایولا 308 بالاترین عملکرد دانه (55/2 تن در هکتار)، بیشترین تعداد غلاف در بوته (89/338 عدد)، تعداد دانه در بوته (9536 عدد) را در ترکیب تیماری فاصله ردیف 20 و فاصله بوته 5 سانتی‌متری بدست آورد. عملکرد روغن(05/899 کیلوگرم در هکتار) در رقم هایولا 308 و فاصله بین ردیف‌های 20 و 30 سانتی‌متر بیشترین میانگین را به خود اختصاص داد. رقم هایولا 308 با کل دوره رشد رویشی و زایشی 103 روز زودرس‌ترین رقم بود. به طور کلی نتایج نشان داد رقم زودرس و پر محصول هایولا 308 با فاصله بین بوته 5 و ردیف کشت 20 سانتی‌متر با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه مورد آزمایش، بالاترین عملکرد دانه‌ و روغن را داشت.

کلیدواژه‌ها