بررسی اثر تنش خشکی و عناصر ریزمغذی (روی و منگنز) روی عملکرد و اجزای عملکرددانه گیاه ارزن معمولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

توجه به گیاهانی که قادرند به سلامتی انسان و دام کمک کنند و احتیاجات آن نیز کم میباشد در این دهه رو به افزایش بوده است. به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری و محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر روی ارزن معمولی، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در مزرعهای در شهر سربیشه انجام شد. تیمارها شامل دور آبیاری (7 ، 14 و 21 روزه) و محلولپاشی عناصر ریزمغذی در چهار سطح (محلولپاشی های منگنز، روی، توام منگنز و روی و بدون محلولپاشی) به ترتیب به کرتهای اصلی و فرعی اختصاص یافتند. کاهش دور آبیاری به 7 روز عمدتا از طریق افزایش تعداد دانه در خوشه (28 درصد نسبت به دور آبیاری 21 روزه) و افزایش تعداد خوشه در بوته (68/25درصد نسبت به دور آبیاری 21 روزه) سبب افزایش عملکرد دانه شد. محلولپاشی توام عناصر ریزمغذی نیز از طریق افزایش تعداد دانه در خوشه (29/23 درصد نسبت به تیمار بدون محلولپاشی) و افزایش تعداد خوشه در بوته (17/15 درصد نسبت به تیمار بدون محلولپاشی) سبب افزایش عملکرد دانه شد. نتایج نشان داد که کاهش فاصله آبیاری به 7 روز و محلولپاشی عناصر ریزمغذی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی را افزایش داد. بالاترین عملکرد دانه (6/222 گرم در متر مربع) درشرایط آبیاری 7 روزه و محلولپاشی توام منگنز و روی بود.

کلیدواژه‌ها