اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1393 انجام شد. آزمایش شامل 12 تیمار: عدم‌وجین، وجین تمام‌فصل، علف‌کش تریفلورالین با دوز توصیه‌شده (960 گرم ماده‌موثره در هکتار) و علف‌کش تریفلورالین با دوز کاهش‌یافته(480 گرم ماده موثره در هکتار)، امواج فراصوت (با فرکانس ثابت 24 کیلوهرتز به مدت شش دقیقه) و هیدروپرایمینگ هریک بصورت مجزا در ترکیب با تیما‌رهای فوق بودند. نتایج نشان داد شاخص سطح برگ و ارتفاع اولین غلاف از سطح خاک در تیمار ترکیبی امواج فراصوت+وجین تمام فصل به ترتیب 6/51 و 60 درصدی نسبت به شاهد آلوده به علف هرز افزایش یافت. تیمارهای امواج فراصوت + وجین و هیدروپرایمینگ + وجین به ترتیب سبب افزایش 3/7 و 5/7 درصدی پروتئین دانه نسبت به شاهد آلوده به علف هرز شدند. همچنین تیمارهای فراصوت و پرایمینگ در ترکیب با دوز کاهش‌یافته علف‌کش، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه را معادل تیمار علف‌کش توصیه‌شده و وجین تمام فصل افزایش دادند. تیمارهای امواج فراصوت و پرایمینگ در ترکیب با دوز کاهش‌یافته علف‌کش تریفلورالین توانستند به‌اندازه دوز کامل این علف‌کش، تراکم و وزن خشک علف‌های هرز را کاهش دهند. بر اساس نتایج این آزمایش، استفاده از روش‌های پیش تیمار بذری همچون هیدروپرایمینگ و امواج فراصوت در ترکیب با دوز کاهش‌یافته علف‌کش می‌تواند ضمن کنترل مطلوب علف های هرز و بهبود رشد گیاه، مصرف علف‌کش‌ها را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها