تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

3 کارشناس سابق مدیریت جهاد کشاورزی اردکان یزد

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات کود اوره و فسفره بر گیاه روناس در شرایط شور در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در شهرستان رودشت انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل با سه تکرار و دو فاکتور در قالب طرح پایه بلوکهای تصادفی طراحی گردید. فاکتور اول کود اوره با 4 سطح صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار و فاکتور دوم کود سوپرفسفات تریپل با 4 سطح صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار بود. خصوصیات رشد رویشی از قبیل ارتفاع گیاه، وزن خشک برگ، سطح برگ، طول خوشه و وزن هزار میوه، عملکرد اندام هوایی و عملکرد ریشه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها در سال سوم، نشان داد تاثیر کاربرد کودهای نیتروژنه و فسفاته بر صفات رویشی گیاه روناس غیر از سطح برگ، طول خوشه و وزن هزار میوه از نظر آماری معنی‌دار بود. بالاترین میزان عملکرد اندام هوایی در تیمار کاربرد توام 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 150 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل بدست آمد. بیشترین وزن خشک ریشه با کاربرد توام 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 100 کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل حاصل شد.

کلیدواژه‌ها