تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، گروه گیاهان دارویی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (مدیر پژوهش دانشکده کشاورزی و علوم پایه)

3 مربی، عضوهیئت علمی گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

به منظور بررسی نسبت و روش‌های مختلف استفاده از کود زیستی نیتروکسین در تلفیق با کود شیمیایی نیتروژنه اوره بر عملکرد گیاه دارویی مرزه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر واقع در شمال خوزستان در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل شاهد، 100 درصد کود شیمیایی، 100 درصد کود زیستی بذرمال، 100 در صد کود زیستی با آبیاری، 100 درصد کود زیستی بذرمال + آبیاری، 50 درصد کود شیمیایی و 50 در کود زیستی بذرمال، 50 درصد کود شیمیایی و 50 درصد کود زیستی با آبیاری و تیمار 50 درصد کود شیمیایی و 50 درصد کود زیستی بذرمال + آبیاری بودند. کاربرد 50 درصد کود شیمیایی با 50 در صد کود زیستی بذرمال باعث افزایش کلروفیل و شاخص سطح برگ شد. بیشترین وزن خشک اندام‌هوایی و عملکرد اسانس در تیمار 100 درصد کود زیستی بذرمال به ترتیب به میزان 9933/0گرم و 020/9 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کاربرد کود زیستی به تنهایی و یا ترکیب با کود شیمیایی، در بهبود ویژگی‌های رشدی و عملکرد گیاه مرزه تأثیر مثبتی داشت. باکتری های محرک رشد در جذب و تثبیت عناصر ضروری مورد نیاز گیاه نقش مثبتی داشته و می توان با استفاده بهینه از نهاده‌های زیستی، مصرف کودهای شیمیایی را تا حد قابل توجهی پایین آورد. از طرفی کاربرد کودهای زیستی می توانند جایگزین مناسبی برای مصرف کودهای شیمیایی در این گیاه باشد و با این امر در راستای کشاورزی پایدار گام برداشت.

کلیدواژه‌ها