بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی- بخش گیاهان دارویی -دانشگاه زنجان

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زنجان

3 عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان

چکیده

نعناع فلفلی یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که به صورت گسترده در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با 16 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نیتروکسین در 4 سطح (L.ha-1 6، 4، 2، 0) و تیوباسیلوس نیز در 4 سطح (kg.ha-1 8، 6، 4، 0) به همراه کود گوگرد به میزان kg.ha-1)300( بود. صفات مورد ارزیابی شامل عرض برگ، طول برگ، میزان کلروفیل، طول ساقه، تعداد شاخه ها، تعداد گل آذین، طول گل آذین، قطر ساقه، سطح برگ، غده های ترشحی، وزن تر و درصد اسانس بود. نتایج نشان داد که حداکثر شاخص سطح برگ، عرض برگ، طول برگ، تعداد شاخه، تعداد غده ترشحی و درصد اسانس در تیمار 6 کیلوگرم در هکتار تیوباسیلوس و 6 لیتر در هکتار نیتروکسین به دست آمد. حداکثر تعداد گل آذین در تیمار 4 لیتر در هکتار نیتروکسین و ارتفاع گل آذین در تیمار 4 کیلوگرم در هکتار تیوباسیلوس به همراه 6 لیتر در هکتار نیتروکسین به دست آمد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به نظر می رسد که تیمار 6 کیلوگرم در هکتار تیوباسیلوس به همراه 6 لیتر در هکتار نیتروکسین می تواند برای افزایش عملکرد و میزان اسانس این گیاه دارویی پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها