بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه بر مبنای مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی نظام تولید بادام‌زمینی بر مبنای مصرف کود نیتروژن تحقیقی به روش ارزیابی چرخه حیات در منطقه آستانه اشرفیه در سال 1394 انجام گرفت. بدین‌منظور، آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه سطح مصرف نیتروژن (شاهد، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و در سه تکرار اجرا شد. در این مطالعه، شش گروه تأثیر زیست محیطی گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاسیم بررسی شدند. اثرات در قالب دو واحد عملکردی شامل تولید یک تن بادام‌زمینی و تولید 1000 مگاژول انرژی مطالعه شدند. نتایج نشان داد که شاخص زیست‌محیطی (Eco-X) در تولید یک تن بادام‌زمینی با در نظر گرفتن گرمایش جهانی، اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی برای تیمارهای شاهد، 30 و 60 کیلوگرم مصرف نیتروژن در هکتار به ترتیب 18/0، 52/0 و 66/0 به‌دست آمد. شاخص تخلیه منابع (RDI) نیز برای تولید یک تن بادام‌زمینی با در نظر گرفتن مصرف سوخت دیزل، مصرف کود فسفات و مصرف کود پتاسیم برای تیمارهای شاهد، 30 و 60 کیلوگرم مصرف نیتروژن در هکتار به ترتیب 80/0، 53/0 و 30/0 محاسبه شد. در مجموع، گروه‌های تاثیر زیست محیطی (گرمایش جهانی، اسیدیته و اوتریفکاسیون خشکی) بیش‌ترین آسیب به محیط زیست را در مصرف مقادیر بالاتر کود نیتروژن داشتند.

کلیدواژه‌ها