ارزیابی توانایی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

چکیده

مطالعه حاضر برای ارزیابی توانایی مدل AquaCrop برای پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، در لاهیجان، به مدت دو سال در سال‌های زراعی 1389 و 1390 اجرا گردید. طرح آزمایشی کرت‌های خرد‌شده، در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود. تیمار‌های آبیاری به عنوان کرت اصلی در سه سطح دور آبیاری 6، 12 و 18 روز بودند. تیمار‌های کود نیتروژن به عنوان کرت فرعی در 4 سطح 0، 120، 180 و 240 کیلوگرم در هکتار بودند. ارزیابی مقادیر شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با استفاده از ضریب تبیین و پارامتر ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده انجام گرفت. بر اساس نتایج، متوسط ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده‌ی پیش‌بینی عملکرد دانه در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی برای ژنوتیپ‌ (سینگل کراس 704) به ترتیب، 74/14 و 01/12 درصد، و برای عملکرد بیولوژیک به ترتیب، 31/10 و 66/9 درصد محاسبه گردید. هم‌چنین، مقدار ضریب تبیین در مراحل واسنجی و اعتبارسنجی برای عملکرد ذرت توسط مدل به ترتیب، 90/0 و 61/0 و برای عملکرد بیولوژیک به ترتیب، 91/0 و 86/0 بدست آمد. نتایج نشان داد که مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، دارای دقت مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها