بررسی مقدار جذب برخی کاتیون ها توسط گونه (Halocnemum Strobilacemum) در کویر میقان اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع طبیعی

2 استادیار، گروه علوم مرتع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

چکیده:
سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم نقش مهمی در سازگاری گیاهان به شرایط خشکی دارند. توزیع و پراکنش این مواد در گیاهان مناطق خشک و بیابانی به خوبی روشن نیست. این تحقیق در سال 93 با هدف بررسی مقدار جذب کاتیون‌های سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم توسط گونه Halocnemum Strobilaceum در کویر میقان و مقایسه با کاتیون های موجود در عمق ( 0 تا 30 سانتی متر) خاک پای بوته های مورد نمونه برداری در سه فصل (زمستان، بهار، تابستان) انجام شد. بدین منظور از 10 نمونه از اندام های هوایی گیاه Ha. Strobilaceum و خاک زیر بوته‌ها در سه فصل مورد نظر -بصورت کاملاً تصادفی نمونه‌برداری انجام شد. با انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه، کاتیون های مورد نظر در گیاه و خاک مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه به بررسی اختلاف معنی‌داری مقادیر بین نمونه‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد، که بیشترین مقدار هر 4 کاتیون‌ با شروع فصل رشد در بهار نسبت به فصول زمستان و تابستان در گیاه وجود دارد و بالعکس کمترین مقدار همین کاتیون‌ها در خاک نیز در فصل بهار اتفاق می‌افتد که نشان از جذب بالا و مؤثر گیاه Ha. Strobilaceum در شروع فصل رشد دارد، همچنین تجمع کاتیون‌ها در خاک منطقه ارتباط مستقیم با پراکنش گونه Ha. Strobilaceum دارد.

کلیدواژه‌ها