تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش آبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق سازمان تحقیقات کشاورزی

2 مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

4 دانشگاه یاسوج

5 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

تنش آبی از تنش‌های غیر زنده‌ای است که منجر به کاهش عملکرد گیاهان زراعی می‌شود. به‌ منظور بررسی اثر سطوح گوناگون اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) در شرایط تنش آب، این پژوهش به مدت دو سال در یک مکان به ‌صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی یاسوج