تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هنر آموز هنرستان کشاورزی شهید باهنر شوشتر

2 استاد

چکیده

آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در اسفند 1388 انجام گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر مقادیر نیتروژن بر همه صفات معنی‏دار گردید. بالاترین عملکرد های دانه و بلال سبز (به ترتیب با 390/6 و 780/24 تن در هکتار) و بیشترین درصد پروتئین دانه 16/14 با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بدست آمد. بالاترین تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، قطر و شاخص برداشت نیز با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. تاثیر تراکم بوته نیز بر همه صفات معنی‏دار گردید. بالاترین عملکرد های دانه و بلال سبز ‏(به ترتیب با 960/5 و 813/24 تن در هکتار)، در تراکم 85 هزار بوته در هکتار به دست آمد. در صورتی که بالاترین درصد پروتئین دانه (18/13) در تراکم 55 هزار بوته در هکتار حاصل شد. برهمکنش مقادیر نیتروژن و تراکم بوته نیز بر عملکرد دانه و طول بلال معنی‏دار گردید و بالاترین عملکرد دانه (46/760) مربوط به برهمکنش 200کیلوگرم نیتروژن در تراکم 85 هزار بوته بود. از برهمکنش 200 کیلو نیتروژن و تراکم 55 هزار بوته در هکتار بالاترین طول بلال (60/24 سانتیمتر) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها