واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 معاون پژوهشی / پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

چکیده

پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر‌پذیری عملکرد گیاه گندم در شدت‌های نوری مختلف و رقابت با علف‌های هرز در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شد. تیمارها به ‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در قالب کرت‌های دوبار خرد‌‌‌شده در سه تکرار قرار گرفتند. دو زمان اعمال شدت نور (مرحله گلدهی و دانه بستن) در کرت اصلی، سه شدت نور معمولی، 50 و 70 درصد نور معمولی در کرت‌های فرعی و دو سطح رقابت علف‌هرز (وجین و بدون وجین علف‌های هرز) در کرت‌های فرعی فرعی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های آزمایش در شدت نور 70 درصد و در شرایط رقابت با علف‌هرز تعداد پنجه با سایه‌اندازی در زمان پر شدن دانه حدود 20 درصد و تعداد سنبله با سایه‌اندازی در زمان گلدهی حدود 26 درصد کاهش یافت. همچنین، کاهش شدت نور در مرحله گلدهی و پر شدن دانه به‌ترتیب کاهش حدود 21 و 44 درصدی عملکرد بیولوژیک و به‌ترتیب حدود 18 و 46 درصدی عملکرد دانه را به‌دنبال داشت. رقابت با علف‌های هرز باعث کاهش به‌ترتیب حدود 19 و 23 درصدی عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گردید. در مجموع، نتایج بیانگر آن بود که کاهش شدت نور و همچنین رقابت با علف‌های هرز اثر منفی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دارد.

کلیدواژه‌ها