اثر تلفیق کودهای نیتروژن‌دار، نیتروکسین و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در منطقه دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، رودهن، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه زراعت و اصلاح نباتات، رودهن ، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر تلفیق کود نیتروژن‌دار، کود نیتروکسین و کود ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در روستای جابان شهرستان دماوند در سال 1394 انجام شد. فاکتور اول ورمی‌کمپوست در سه سطح عدم مصرف،5و 10 تن در هکتار و فاکتور دوم کود نیتروژن‌دار به همراه کود نیتروکسین در چهار سطح عدم مصرف(شاهد)، مصرف صد درصد مقدار توصیه شده کود شیمیایی نیتروژن دار (150 کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره)، مصرف کود بیولوژیک(5 لیتر در هکتار نیتروکسین)و مصرف هفتاد و پنج درصد مقدار توصیه شده کود شیمیایی نیتروژن دار(100 کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره) به همراه مصرف کود بیولوژیک(5 لیتر در هکتار نیتروکسین)بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیرتیمارهای ورمی‌کمپوست و تلفیق کودهای نیتروژن دار و نیتروکسین دارای در اغلب صفات مورد بررسی معنی‌داری بود. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین عملکرد غده مربوط به مصرف پنج تن در هکتار ورمی‌کمپوست(52/22 کیلوگرم در هکتار) و مصرف هفتاد و پنج درصد مقدار توصیه شده کود شیمیایی نیتروژن دار به همراه مصرف کود بیولوژیک نیتروکسین (8/23 کیلوگرم در هکتار) بود. در نهایت مصرف 5 تن در هکتار ورمی‌کمپوست و مصرف هفتاد و پنج درصد مقدار توصیه شده کود شیمیایی نیتروژن دار(100 کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره)به همراه مصرف کود بیولوژیک(5 لیتر در هکتار نیتروکسین) بهترین‌ترین نتیجه را داد.

کلیدواژه‌ها