بررسی کارآیی علف‌کش جدید مایستر پاورادی در کنترل علف‌های‌ هرز ذرت دانه‌ای در منطقه مغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

2 محقق علف هرز، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی کارایی علف‌کش جدید یدوسولفورن متیل‌سدیم+ فورام‌سولفورون سدیم+ تین‌کاربازون متیل+ سایپروسولفامید (مایستر پاور-ادی) در کنترل علف‌های ‌هرز ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1393-1392 در مزارع تحقیقاتی مغان در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار و 4 تکرار انجام شد. مهم‌ترین علف‌های‌ هرز در این آزمایش شامل تاجریزی (Solanum nigrum)، سلمه‌ تره (Chenopodium album) و سوروف (Echinochloa crus-galli) بودند. نتایج نشان داد که تراکم و وزن خشک علف‌های ‌هرز مورد بررسی، تحت تأثیر تیمارهای علف‌کشی قرار گرفت به‌طوری‌که بیشترین درصد کاهش وزن خشک علف‌های‌ هرز از تیمارهای علف‌کش یدوسولفورون متیل‌سدیم+ فورام‌سولفورون سدیم+ تین‌کاربازون‌متیل+ سایپروسولفامید 1، 25/1، 5/1 لیتر در هکتار و بروموکسینیل + ام سی پی آ+ نیکوسولفورون 5/1 لیتر در هکتار به-دست آمد. همچنین بیشترین درصد عملکرد مربوط به تیمار مصرف علف‌کش بروموکسینیل + ام‌سی پی‌آ+ نیکوسولفورون 5/1 لیتر و یدوسولفورون متیل‌سدیم+ فورام‌سولفورون سدیم+ تین‌کاربازون‌متیل+ سایپروسولفامید 25/1-5/1 لیتر و کمترین درصد عملکرد ذرت مربوط به تیمار وجین دستی با 5/12 درصد و نیکوسولفورون 2 لیتر ماده تجاری در هکتار با 4/46 درصد بود. در‌مجموع، همه مقادیر مصرف علف‌کش یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام‌سولفورون سدیم+ تین‌کاربازون متیل+ سایپروسولفامید (از یک تا 5/1 لیتر ماده تجاری در هکتار) و یدوسولفورون متیل‌سدیم+ فورام‌سولفورون‌سدیم+ تین‌کاربازون‌متیل+ سایپروسولفامید + سیتوگیت بیش از 85 درصد کارایی داشتند. بر اساس نتایج این آزمایش، کاربرد علف‌کش مایستر پاور-ادی به مقدار 1 لیتر ماده تجاری در هکتار به‌صورت پس‌رویشی در زمان 5-2 برگی علف‌های هرز بیشترین کارایی را در کنترل علف-های ‌هرز ذرت داشت.

کلیدواژه‌ها