تاثیر مقادیر بذر مصرفی و دزهای کاهش یافته علف‏کش Haloxyfop-R-methyl بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ماش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

در این تحقیق اثرات تراکم گیاه زراعی و رژیم‏های مختلف علف‏کشی بر میزان آلودگی علف‏های هرز و میزان محصول ماش مورد بررسی قرار گرفته است. دو عامل میزان بذر مصرفی (15، 25 و 35 کیلوگرم در هکتار) و دزهای مختلف گالانت سوپر (0، 4/0، 8/0 و 2/1 لیتر در هکتار) در این آزمایش بررسی شدند. آزمایش در قالب طرح کرت‏های خرد شده که در آن تراکم، کرت اصلی و دز علف‏کش کرت فرعی بوده، با چهار تکرار اجرا شد. میانگین داده‏ها نشان داد که تراکم و وزن خشک علف‏های هرز بطور قابل توجهی تحت تاثیر دز علف‏کش و تراکم گیاه زراعی قرار گرفتند. بیشترین درصد کاهش وزن خشک و تراکم علف هرز به ترتیب به میزان 65 و 53 درصد در دز 2/1 لیتر در هکتار علف‏کش کاربردی مشاهده شد. با افزایش تراکم گیاه زراعی در صد کاهش این دو متغیر نیز افزایش یافت. همینطور اثر تراکم گیاه زراعی بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی‏دار بود. متغیرهای مختلف نظیر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن 1000 دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر تغییرات دز علف کش قرار گرفتند. عملکرد دانه در دز 2/1 لیتر در هکتار به میزان 26 درصد نسبت به تیمار عدم کاربرد علف‏کش بهبود یافت. اثرات متقابل تراکم و دز علف‏کش بر شاخص برداشت و عملکرد دانه معنی‏دار بود. بهترین عملکرد دانه به میزان 512 گرم در متر مربع از تلفیق تراکم 35 کیلوگرم و دز 8/0 لیتر در هکتار علف‏کش بدست آمد.

کلیدواژه‌ها