اثر کود های آلی و خاکپوش بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

2 استادیار 'گروه باغبانی دانشگاه مراغه

3 استادیار گروه باغبانی دانشگاه مراغه

4 مربی گروه بیوتکنولوژی

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف محلول پاشی عصاره جلبک دریایی (صفر، 150 و 300 میلی لیتر) و تیمار تلفیقی کودهای آلی (شاهد، مرغی، دامی و ورمی کمپوست) با خاکپوش (سفید و سیاه) بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک (محتوای کلروفیل، فنل و فلاونوئید کل، آنتوسیانین) و رشدی همیشه بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان دهنده وجود اثرات متقابل معنی دار ترکیب تیماری (خاکپوش و کود آلی) و محلول پاشی بر محتوای کلروفیلa بود. بیشترین محتوای کلروفیل a (01/4 میلی گرم بر گرم وزن تر) مربوط به تیمار ورمی کمپوست و محلول پاشی 300 میلی لیتر بود. بالاترین میزان وزن خشک ریشه (16 گرم بر متر مربع)، ساقه (8/74 گرم بر متر مربع) و قطر گل (98/5 سانتی متر) در ترکیب تیماری ورمی کمپوست + مالچ سفید مشاهده گردید. محتوای فنل کل، وزن خشک گل و اسانس نمونه‌ها تحت تاثیر تیمار تلفیقی و سطوح محلول پاشی قرار گرفت. بیشترین میزان ترکیبات مذکور در ترکیب تیماری کود دامی + مالچ سیاه مشاهده گردید. کمترین میزان فنل و اسانس نمونه‌ها در تیمار شاهد محلول‌پاشی مشاهده شد. سطح محلول‌پاشی محتوای آنتوسیانین را در سطح 300 میلی لیتر عصاره جلبک دریایی تحت تاثیر مثبت قرار داد. در کل تیمارهای مورداستفاده در پژوهش حاضر تاثیر مثبت بر صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک همیشه بهار داشت و قابل توصیه به کشاورزان می باشد.

کلیدواژه‌ها