بررسی الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 هیات علمی

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی تعیین الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی در سال زراعی 1394-1393 در دو ایستگاه‌ تحقیقات کشاورزی آلاروق و سامیان در اردبیل انجام شد. هر هفته بعد از کاشت سیب-زمینی، علف‌های هرز سبز شده در واحد‌های نمونه‌گیری تثبیت شده در داخل کرت‌ها، برای شمارش و تفکیک به آزمایشگاه منتقل شدند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق علف‌های هرز نمونه‌برداری شده شامل ده گونه از هفت تیره بودند. بیشترین میزان رویش و سبز شدن علف‌های هرز به‌طور متوسط در دو تا چهار هفته پس از کاشت سیب‌زمینی یعنی پس از دریافت 137 تا 329 درجه-روز رشد توسط سیب‌زمینی برای ایستگاه سامیان و 105 تا 254 درجه-روز رشد برای ایستگاه آلاروق رخ داد. بیشترین میزان تراکم علف‌های هرز در هر دو ایستگاه آلاروق و سامیان به گونه تاج‌خروس تعلق داشت، پس از تاج‌خروس در ایستگاه سامیان خردل وحشی بیشترین تراکم را در مقایسه با سایر علف‌های هرز به خود اختصاص داد. علف ‌هرز سلمه تره نیز همانند تاج‌خروس در هفته سوم پس از کاشت سیب‌زمینی بیشترین میزان رویش و تراکم را به خود اختصاص داد و از هفته سوم به بعد رویش این‌گونه رو به کاهش گذاشت. علف ‌هرز چسبک نیز در هر دو ایستگاه مورد‌مطالعه در هفته‌های سوم تا چهارم معادل دریافت 233 تا 329 درجه-روز رشد برای ایستگاه سامیان و 177 تا 254 درجه-روز رشد برای ایستگاه آلاروق بیشترین تراکم را داشت، اما علف ‌هرز چند‌ساله پیچک رویش و بروز خود را تقریباً در کل طول دوره حفظ نمود. ...

کلیدواژه‌ها