مقایسه تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز دردو سیستم کم و پر نهاده در سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 دانش آموخته رشته علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

پویایی جمعیت علف‌های هرز در مزارع، تحت تأثیر محیط، خصوصیات خاک و‌سیستم‌های زراعی ‌قرار دارد. این‌ آزمایش‌ به‌ منظور ‌بررسی‌ تاثیر‌سطوح مختلف مصرف نهاده( بر اساس مقدار ‌مصرف علف‌کش‌، کود و شدت خاک‌ورزی) بر فراوانی‌، تراکم و تنوع علف‌های ‌هرز مزارع سویا انجام شد. به این منظور در سال 1392، از 34 مزرعه سویا ‌در ‌غالب دو نظام کم ‌و ‌پرنهاده که دامنه‌ گسترش‌ آن‌ها‌ از‌منطقه‌ی ‌قراخیل در مرکز استان مازندران تا سارجه‌کر در شرق استان گلستان امتداد داشت 714 نمونه ‌گرفته شد. در دو سطح مصرف نهاده، مجموعاً 33 گونه علف‌هرز متعلق به ‌-18 خانواده ‌گیاهی ‌شناسایی‌ شد ‌که‌ عمدتاً ازگونه‌های پهن‌برگ‌ و ‌یک‌ساله‌ بودند. ‌مشاهدات حاکی از آن بود که تعداد گونه‌ها در دو سیستم اختلاف معنی‌داری نداشت. در سیستم پر نهاده تعداد گونه‌های غالب اندک(دو گونه) و در کم نهاده تعداد بیشتری از گونه‌ها غالب بودند. نتایج نشان‌ داد که غنای گونه‌ای ‌و ‌تراکم علف‌هرز تحت ‌تاثیر ‌مقدار ‌استفاده -از ‌نهاده ‌قرار‌ گرفت، به ‌طوریکه در نظام کم نهاده نسبت به سیستم‌های ‌پرنهاده ‌تراکم ‌و‌ تنوع ‌گونه‌ای علف‌های‌ هرز ‌به طور معنی‌دار بیشتر بود. فراوانی همه گروه‌های کارکردی( به لحاظ چرخه زندگی، فرم‌ رویش‌ و مسیر فتوسنتزی) در سیستم کم‌ نهاده برتری‌ معنی‌داری ‌داشت. نتایج ‌این تحقیق نشان داد که در سیستم‌های کم نهاده به دلیل امکان تکمیل چرخه زندگی گونه‌های هرز، گیاه ساختار خود را تا حد زیادی تجدید می‌کند و به دلیل محدویت در استفاده از علف‌کش، می‌بایست نقش شخم و کود‌ دهی جدی‌تر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها