بررسی نیاز رویشگاهی گونه بارانک(.Sorbus torminalis Crantz. (L در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی (ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز- ایران

2 کارشناس ارشد جنگل و مرتع/ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز- ایران

3 عضو هیئت علمی/ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز- ایران

4 عضو هیئت علمی/ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز- ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناخت نیاز رویشگاهی گونه Sorbus torminalis Crantz. (L.) در سال 1392 در جنگل‌های ارسباران (شمال‌غرب ایران) انجام گردیده‌است. مساحت منطقه مورد مطالعه 14000 هکتار تعیین گردید که شامل زیر حوزه ستن چای از حوزه کلیبرچای به مساحت 13335هکتار و قسمتی از حوزه ایلگنه چای به مساحت 665 هکتار می‌باشد. در منطقه مورد نظر در داخل فرمهای مختلف زمین ‌و در جهات جغرافیایی متفاوت، تعداد 6 قطعه نمونه 1000متر مربعی انتخاب گردید . جهت تعیین مهمترین عوامل موثر در استقرار گونه بارانک در ارسباران آنالیز مولفه های اصلی (PCA) بکار گرفته شد. برای این منظور از نرم‌ افزار آماری SPSS (نسخه شماره 9) استفاده گردید. انتشار این گونه در محدوده ارتفاعی1020 تا 1715 متر بوده و درجنگل‌های ارسباران به عنوان گونه همراه جامعه جنگلی ممرزCarpinetum betuli L. یافت می‌شود. بلندترین درختان برای گونه بارانک در فرم دامنه و در جهت شمالی (78/11 متر) قرار داشتند و قطر برابر سینه درختان بارانک از 1/5 تا 4/14 سانتی متر در فرمهای مختلف زمین و در جهات جغرافیایی متفاوت در نوسان می‌باشد.بر اساس نتایج این تحقیق گونه بارانک در طبقه ارتفاعی بالابند(2000-1500 متر) از جنبه حداکثر و میانگین قطر برابر سینه در وضعیت برتری قرار دارد. ضمنا نتایج آزمون PCA نشان می‌دهد که فاکتورهای درصد آهک و درصد مواد آلی با مولفه اول و فاکتورهای جهت جغرافیایی و درصد سیلت با مولفه دوم همبستگی بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها